cos圈四大名婊事迹知乎

cos圈四大名婊事迹知乎

故此与伤寒并单举足经言,非病必不涉于手经也,可以意推。夫疟由于痰滞,而痰之滞也,岂独由于风寒,一切外感内伤皆能致之。

五心烦热,火郁脾中,火郁汤。又气为汗泄,则益耗散矣。

若里证多表证少,但治里,或吐或下,表证自若始病但发热、头痛、身疼、口苦、鼻干,而内无里证,止宜达原饮加减法。自汗畏冷,虽炎天必棉衣,乃火郁伏于内,不达于表,故外畏寒而内实热也,防风汤。

解者谓心本开窍于舌,因舌无窍,故借窍于耳。 又雄黄、白矾、苦丁香为末,霜梅肉捣膏作条,入鼻内,亦效。

 东垣谓其理同木郁,宜吐以达之。 火为元气之贼,壮火食气,一盛则一衰。

 术除湿,湿去则气行而津生也。叔和所谓口干饮水,多食饥虚,成消中者是也。

Leave a Reply